Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się w czterech grupach ćwiczebnych raz w tygodniu. Prowadzi je nauczycielka z naszej placówki specjalizująca się w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej Elżbieta Siemieńczuk. Pracuje ona z dziećmi w oparciu o program własny „Prawidłowa postawa to podstawa”. Udział w zajęciach korektywy biorą dzieci wyłonione w wyniku badania ortopedycznego. Wady postawy występujące u dzieci w wieku przedszkolnym związane są najczęściej z niewłaściwym napięciem mięśni posturalnych (niektóre mięśnie są nadmiernie rozciągnięte i osłabione, natomiast inne przykurczone i nadmiernie napięte) lub zmianami pokrzywiczymi. Należą do nich wady w obrębie kończyn dolnych (płaskostopie, stopa płasko-koślawa, kolana koślawe), kręgosłupa (plecy okrągłe, asymetrie barków, łopatek) oraz klatki piersiowej (zmiany pokrzywicze).
Do głównych celów gimnastyki korekcyjnej należą:

 • korekta istniejącej wady postawy,
 • zapobieganie pogłębianiu się wady postawy,
 • wyrównywanie zaburzeń motoryki,
 • nabywanie nawyków troski o własne zdrowie,

Cele szczegółowe to:

 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady postawy oraz zagrożeń wynikających z tego faktu,
 • wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała,
 • wygaszanie nieprawidłowych nawyków,
 • wyrabianie u dziecka postawy skorygowanej podczas wszystkich czynności dnia codziennego,
 • wytworzenie silnej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej,
 • usunięcie dystonii mięśniowej,
 • rozciąganie mięśni przykurczonych i napiętych,
 • wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
 • uaktywnienie narządu ruchu i krążenia,
 • zwiększenie pojemności płuc,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach i znoszenie ograniczeń,
 • wdrażanie dzieci do systematycznych ćwiczeń w domu.

Zajęcia prowadzone są metodą zabawowo-naśladowczą i ścisłą. Aby uatrakcyjnić nudne i mozolne ćwiczenia korekcyjne pani Elżbieta wykorzystuje na swoich zajęciach różnorodne pomoce gimnastyczne (półkule sensoryczne, liny, piłki sensoryczne, maty typu „jeż”, piórka, piłeczki pingpongowe, szarfy, woreczki, laski, ławeczki, drabinki, płotki, chustę animacyjną, kolorowe chustki, kocyki, krążki, gazety itp.) oraz tańce stóp przy muzyce i wierszyki korekcyjne.

Koło teatralne "Słoneczniki"

Panie prowadzące: mgr Katarzyna Rynkowska, mgr Agnieszka Sawicka.
Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej, ruchowej. Teatr, będący syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć, a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Odtwarzanie treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć koła teatralnego dziecko może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak, np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

Koło badawcze

Współczesny przedszkolak ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem pojawiają się sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Koło badawcze funkcjonujące w naszym przedszkolu świetnie rozwijania aktywność twórczą dziecka. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program „Poznaję, doświadczam, uczę się” przez mgr Elżbietę Świerkowską-Wilczewską oraz mgr Beatę Zalewską. Uczestnikami są dzieci pięcioletnie. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 30 – 45 min.
Cele i zadania:

 • rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody,
 • uczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych,
 • budzenie i aktywizowanie ciekawości poznawczej dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
 • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego,
 • inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz współdziałania podczas pracy,
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie pracowitości, systematyczności, spostrzegawczości i dokładności.

Koło tańca ludowego "Promyki"

Panie prowadzące: mgr Maria Czemierys, mgr Marzena Łotko.
Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu. Wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec ludowy poprzez swoją prostotę, a jednocześnie żywiołowość, dostojność, wesołość, fantazję – jest nośnikiem głębszych treści , m.in. patriotycznych. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Nauka tańców pochodzących z innych narodów daje możliwość poznawania różnych kultur i czerpania radości z międzynarodowej spuścizny. Program obejmujący naukę tańców ludowych dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych z dziećmi zdolnymi w grupie pięcio- i sześciolatków. Zajęcia rozplanowane są na 45-minutowe bloki spotkań, raz w tygodniu. Występy koła uświetniają wiele imprez przedszkolnych i środowiskowych.

Koło plastyczne

Zajęcia koła plastycznego „Kolorowy pastelek” obejmują dzieci pięcio- i sześcioletnie. Odbywają się raz w tygodniu w grupie pięciolatków i raz na dwa tygodnie w grupie dzieci sześcioletnich. Udział w zajęciach biorą dzieci uzdolnione plastycznie wyłonione przez nauczycielki poszczególnych grup.
Koło prowadzą nauczycielki Joanna Fiłonczuk i Jolanta Paszko, w oparciu o własny program „I Ty możesz zostać artystą” oraz Alicja Lange. Celem głównym koła plastycznego jest rozwijanie osobowości twórczej, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności plastycznych. Cele szczegółowe ujęte zostały na podstawie trzech sfer osobowości dziecka.
Cele w sferze poznawczej:

 • poznanie dziedzin sztuk plastycznych oraz pojęć z nimi związanych,
 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i wzbudzanie przeżyć estetycznych,
 • zapoznanie z różnymi technikami i narzędziami plastycznymi,
 • zdobywanie wiedzy o sztuce poprzez bezpośredni kontakt z jej twórcami i pracami.

Cele w sferze działaniowej:

 • rozwijanie zdolności manipulacyjnych i konstrukcyjnych poprzez stosowanie różnorodnych technik i narzędzi plastycznych,
 • kształtowanie umiejętności dobierania odpowiednich materiałów i narzędzi oraz posługiwanie się nimi.

Cele w sferze emocjonalno-motywacyjnej:

 • kształtowanie umiejętności odkrywania, rozpoznawania, wyrażania uczuć i emocji,
 • rozwijanie twórczej aktywności dziecka,
 • rozbudzanie u dzieci wyobraźni i fantazji
 • kształtowanie pozytywnej samooceny.

Zajęcia z dziećmi i rodzicami z programu "Bawię się z mamą i tatą".

Nauczycielka prowadząca: Izabela Wiślińska
Program „Bawię się z mamą i tatą” został opracowany z myślą o potrzebie wsparcia rodziny, integracji jej członków oraz wzmacniania ich wzajemnych relacji poprzez ruch i zabawę. Zajęcia w ramach realizowanego programu odbywają się raz na miesiąc, w środę, w godzinach 16:30 – 17:30. Konkretna data podana jest w wydarzeniach na dany miesiąc, umieszczanych na głównej stronie internetowej przedszkola. Zajęcia skierowane są do dzieci 4- i 5-letnich, uczęszczających do naszej placówki oraz ich rodziców. Opierają się one na Metodzie Ruchu Rozwijającego (MRR) wg Weroniki Sherborne. MRR to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka. szczególnie jego sfery emocjonalnej i społecznej. Wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. „baraszkowania”. Prostota i naturalność są głównymi walorami metody Weroniki Sherborne i stanowią o jej wartości i powodzeniu.
Udział w ćwiczeniach MRR ma na celu stworzenie dziecku okazji do:

 • poznania świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • poznania świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązania z nimi bliskiego kontaktu.

Ćwiczenia MRR odbywają się w parach dziecko-rodzic lub w grupie (rodzice i dzieci), co sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie i chętnie podejmują aktywność. Wiele ćwiczeń stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza ich spontaniczność i aktywność własną.

Chór

„Rozśpiewane dzieciaki” to chór naszego przedszkola. Działa w ramach programu „Rozśpiewany Białystok”, pod kierunkiem mgr Urszuli Właźniak.