Ramowy rozkład dnia

Grupy młodsze (trzylatki i czterolatki)

06:30 – 08:00. Schodzenie się dzieci – przyzwyczajanie do powitania z pracownikami przedszkola na zasadzie naśladownictwa dorosłych, indywidualne rozmowy z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci. Zabawy indywidualne, zachęcanie do zabawy z innymi. Dla dzieci chętnych organizowanie krótkich zabaw przez nauczyciela – zabawy ze śpiewem, naśladowcze, itp.
08:00 – 08:30. Zabawa ruchowa o zróżnicowanej dominującej formie ruchu. Przyzwyczajanie do stosowania czynności higienicznych przed posiłkiem – mycie rąk przy pomocy dorosłych, w razie potrzeby.

08:30 – 09:00. Śniadanie.
09:00 – 10:00. Zajęcia edukacyjne realizowane w grupach zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną, zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim, rytmika.
10:00 – 10:20. Kontynuowanie zabaw dzieci, udział w zajęciach rytmicznych, wg harmonogramu dla poszczególnych grup.
10:20 – 10:30. Pierwsze danie obiadowe – zupa.
10:30 – 11:30. Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka w części organizowane przez nauczyciela, zwracanie uwagi na charakterystyczne zjawiska w przyrodzie, otoczeniu w trakcie spacerów, przechadzek po najbliższym otoczeniu.
11:30 – 11:40. Przygotowanie do drugiej części obiadu – czynności samoobsługowe w łazience samodzielne oraz z pomocą personelu w grupie.
11:40 – 12:00. Drugie danie obiadowe.
12:00 – 14:00. Odpoczynek dzieci w atmosferze muzyki relaksacyjnej, bajeczek, itp.
14:00 – 14:15. Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi oraz zabawą ruchową.
14:15 – 17:00. Swobodne zabawy dzieci w sali, włączanie do zabaw organizowanych przez nauczycielkę. Korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie. Utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy. Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach. Zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym. Kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie. Rozchodzenie się dzieci.


Grupy starsze (pięciolatki i sześciolatki)

06:30 – 08:00. Schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania z rodzicami, dziećmi, rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczyciela lub rodziców. Zabawy według pomysłów dzieci indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie.
08:00 – 08:30. Zabawa ruchowa bądź krótkie ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem – systematycznie stosowane prowadzące do nawyku. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych.
08:30 – 09:00. Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku.
09:00 – 10:00. Zajęcia edukacyjne realizowane w grupach zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną, zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim, rytmika.
10:00 – 10:20. Zabawy wg zainteresowań dzieci, rytmika wg harmonogramu.
10:20 – 10:30. Pierwsze danie obiadowe – zupa.
10:30 – 11:30. Zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym organizowane przez nauczyciela, spacery, obserwacje przyrody i otoczenia itp.
11:30 – 11:40. Przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przez posiłkiem, zabawa wyciszająca dzieci.
11:40 – 12:00. Obiad.
12:00 – 14:00. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestniczenie dzieci w kołach zainteresowań, np. plastycznym, teatralnym zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Realizacja zajęć dodatkowych organizowanych częściowo na życzenia rodziców (rytmika wg harmonogramu, język angielski, zumba, szachy, zajęcia sportowe, katecheza katolicka i prawosławna).
14:00 – 14:15. Podwieczorek.
14:15 – 17:00. Stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno-konstrukcyjnych, literackich, umysłowych itp. Kończenie prac rozpoczętych w ciągu dnia, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach. Utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy. Zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym. Kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie. Rozchodzenie się dzieci.