Grupy młodsze (trzylatki i czterolatki)

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci – przyzwyczajanie do powitania z pracownikami przedszkola na zasadzie naśladownictwa dorosłych, indywidualne rozmowy z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci. Zabawy indywidualne, zachęcanie do zabawy z innymi. Dla dzieci chętnych organizowanie krótkich zabaw przez nauczyciela – zabawy ze śpiewem, naśladowcze, itp.

08:00 – 08:30

Zabawa ruchowa o zróżnicowanej dominującej formie ruchu. Przyzwyczajanie do stosowania czynności higienicznych przed posiłkiem – mycie rąk przy pomocy dorosłych, w razie potrzeby.

08:30 – 09:00

Śniadanie.

09:00 – 10:00

Zajęcia edukacyjne realizowane w grupach zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną, zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim, rytmika.

10:00 – 10:20

Kontynuowanie zabaw dzieci, udział w zajęciach rytmicznych, wg harmonogramu dla poszczególnych grup.

10:20 – 10:30

Pierwsze danie obiadowe – zupa.

10:30 – 11:30

Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka w części organizowane przez nauczyciela, zwracanie uwagi na charakterystyczne zjawiska w przyrodzie, otoczeniu w trakcie spacerów, przechadzek po najbliższym otoczeniu.

11:30 – 11:40

Przygotowanie do drugiej części obiadu – czynności samoobsługowe w łazience samodzielne oraz z pomocą personelu w grupie.

11:40 – 12:00

Drugie danie obiadowe.

12:00 – 14:00

Odpoczynek dzieci w atmosferze muzyki relaksacyjnej, bajeczek, itp.

14:00 – 14:15

Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi oraz zabawą ruchową.

14:15 – 17:00

Swobodne zabawy dzieci w sali, włączanie do zabaw organizowanych przez nauczycielkę. Korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie. Utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy. Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach. Zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym. Kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie. Rozchodzenie się dzieci.

Grupy starsze (pięciolatki i sześciolatki)

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania z rodzicami, dziećmi, rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczyciela lub rodziców. Zabawy według pomysłów dzieci indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie.

08:00 – 08:30

Zabawa ruchowa bądź krótkie ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem – systematycznie stosowane prowadzące do nawyku. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych.

08:30 – 09:00

Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku.

09:00 – 10:00

Zajęcia edukacyjne realizowane w grupach zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną, zabawy przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim, rytmika.

10:00 – 10:20

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Rytmika wg harmonogramu.

10:20 – 10:30

Pierwsze danie obiadowe – zupa.

10:30 – 11:30

Zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym organizowane przez nauczyciela, spacery, obserwacje przyrody i otoczenia itp.

11:30 – 11:40

Przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przez posiłkiem, zabawa wyciszająca dzieci.

11:40 – 12:00

Obiad.

12:00 – 14:00

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestniczenie dzieci w kołach zainteresowań, np. plastycznym, teatralnym zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Realizacja zajęć dodatkowych organizowanych częściowo na życzenia rodziców (rytmika wg harmonogramu, język angielski, zumba, szachy, zajęcia sportowe, katecheza katolicka i prawosławna).

14:00 – 14:15

Podwieczorek.

14:15 – 17:00

Stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno-konstrukcyjnych, literackich, umysłowych itp. Kończenie prac rozpoczętych w ciągu dnia, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach. Utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy. Zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym. Kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie. Rozchodzenie się dzieci.