Zasady i odpłatności za przedszkole

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr l/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,
 • Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG,
 • Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Nr 8/2017 z dnia 01.09.2017 r., w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej przez dzieci i pracowników Przedszkola Samorządowego nr 39 w Białymstoku.

Zasady:

 • Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu – w godz. 7:30 – 12:30,
 • Każda godzina pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna 1 zł,
 • W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, z dniem 1 stycznia 2017 r. nie jest pobierana opłata (za przedszkole).
 • Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Opłaty wnosimy do 10-go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
Wyżywienie – wpłacamy z góry za dany miesiąc – na rachunek 26 1240 1154 1111 0010 3575 7118
Opłatę za pobyt dziecka – wpłacamy z dołu (za poprzedni miesiąc) – na rachunek 79 1240 1154 1111 0010 3575 6746

We wrześniu wnosimy opłaty tylko za żywienie. W październiku (do 10.10.2018 r.) należy zapłacić:

 1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień,
 2. opłatę za wyżywienie za październik.
 • Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.
 • Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
 • Od 1 września 2018 r. w przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 4,80 zł za trzy posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji.
 • Do 50% ulgi uprawnia również przynależność do Białostockiej Karty Dużej Rodziny (dla rodzin wielodzietnych).
 • Jeśli dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, także przysługuje mu 50% zniżki za opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Ulgi nie sumują się.
 • Zwrotu za wyżywienie dokonujemy po miesiącu, w którym wystąpił. W przypadku płatności w pierwszych dniach rozpoczynających miesiąc, odliczenia mogą być jeszcze nie gotowe.
 • Każdego miesiąca rodzice otrzymują, przygotowane przez intendenta, dokładne wyliczenia, w jakiej wysokości wynosi opłata. Pisemne informacje odbierają od nauczycielek w grupie.
 • Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym (IPrzedszkole).
 • Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.