Podstawa prawna

 • Uchwała nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r., w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.
 • Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
 • Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Nr 8/2019 z dnia 15.07.2019 r., w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej przez dzieci i pracowników Przedszkola Samorządowego nr 39 w Białymstoku.

Zasady

 • Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu – w godz. 7:30 – 12:30.
 • Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna w kwocie 1 zł.
 • Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, nie jest pobierana opłata (za przedszkole).
 • Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Opłaty wnosimy do 10-go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe.
Wyżywienie wpłacamy z dołu za dany miesiąc
Rachunek nr 26 1240 1154 1111 0010 3575 7118
Opłatę za pobyt dziecka wpłacamy z dołu za dany miesiąc
Rachunek nr 79 1240 1154 1111 0010 3575 6746

We wrześniu nie wnosimy opłaty. W październiku (do 10.10.2019 r.) należy zapłacić opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień oraz opłatę za wyżywienie za wrzesień.

 • Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.
 • Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
 • Od 1 września 2019 r. w przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5,20 zł za trzy posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Ulga przysługuje od następnego miesiąca po dostarczeniu decyzji.
 • Do 50% ulgi uprawnia również przynależność do Białostockiej Karty Dużej Rodziny (dla rodzin wielodzietnych). Ulga przystępuje od następnego miesiąca od zgłoszenia przynależności do ww programu.
 • Jeśli dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, także przysługuje mu 50% zniżki za opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Ulgi nie sumują się.
 • Każdego miesiąca rodzice otrzymują drogą elektroniczną, wysyłaną przez system STOPEREK, przygotowane przez intendenta dokładne wyliczenia, w jakiej wysokości wynosi opłata. Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym (STOPEREK). Prosimy o codzienne rejestrowanie obecności dziecka w systemie.
 • Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.