Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 39 w Białymstoku na lata 2015-2019
Nasze przewodnie hasło: Aktywny przedszkolak – dobry uczeń
Koncepcja opracowana przez mgr Wiesławę Chrabąszcz.

 
 
Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2009 r Nr 168 poz 1324 ze zm.)
 2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r Nr 120 poz 526 ze zm. )

Misja przedszkola
Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne/ recykling, akcja “Sprzątanie świata” akcja “Zielonym do góry”,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Wizja przedszkola
Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną/ 12 nauczycieli dyplomowanych,8 nauczycieli mianowanych,6 kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta; 15 nauczycieli posiada dodatkowo studia podyplomowe podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zarządzania oświatą, pedagogiki wczesnoszkolnej /. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. Stosowane aktywizujące metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

 • Dziecko jest:
 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

Model absolwenta:
Dziecko kończące przedszkole – potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania,
 • chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć,
 • logicznego myślenia,
 • korzystania z posiadanych wiadomości,
 • uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji,
 • pracy przez dłuższy czas,
 • wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa,
 • zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu,
 • symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dziećmi
Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań
W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości , umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem
Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania , rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy
Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi
Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadajacą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego , a także w miarę potrzeb kwal;ifikacje specjalistyczne, m.in. specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki

Cele szczegółowe
Realizacja założeń reformy oświatowej.
Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu
Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dzieci:
Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dziecka,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji,

Stosowane kary: Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:

 • tłumaczenia i wyjaśnienia,
 • propozycja aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
teczek prac i innych dokumentów,
arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
ankiet,
rozmów z nauczycielami, rodzicami,
obserwacji zajęć,
obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Zasady pracy:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada wolności i swobody działania
 • Zaspakajanie potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Organizowania życia społecznego

Metody pracy:

 • metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,
 • metoda”Ilustrowane opowiadania” – rozwijanie aktywności werbalnej, umiejętności skupienia uwagi, zapamiętywania,
 • metoda projektu – planowanie oraz realizacja tematyki według pomysłu dzieci,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka ekspresyjna R .Labana,
 • gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów,
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,
 • Metoda Dobrego Startu – metody przygotowujące do nauki czytania i pisania,
 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • zabawy paluszkowe,
 • burza mózgów,
 • pantonima,
 • drama

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą

Programy własne realizowane przez nauczycieli w ramach zajęć dodatkowych:

 • Program Adaptacyjny: „Jestem przedszkolakiem”,
 • Program ekologiczny :”Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”,
 • pedagogika C.Freineta inspiracją do twórczej pracy dziecka i nauczyciela: “Odkryć siebie”
 • program współpracy z rodzicami :”Wychowujmy razem” ,
 • program koła plastycznego “Kolorowy Pastelek”:”I Ty możesz zostać artystą” ,
 • program koła teatralnego: “W krainie fantazji, czyli dziecięce zabawy w teatr”,
 • program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej: “Prawidłowa postawa to podstawa”,
 • innowacja pedagogiczna „ Klucz do uczenia się” : „Od gąsienicy do motyla” G.Doyli i N.Veraksy

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia,
tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka; organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana przez przedszkole rodzicom obejmuje:
rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Formy współpracy z rodzicami
zebrania ogólne i zebrania grupowe,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje i porady indywidualne,
kącik dla rodziców ( informacje, eksponowanie prac)
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
organizacja uroczystości, konkursów, w tym włączenie ich do organizacji imprez przedszkolnych
strona internetowa

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
współpraca ze środowiskiem lokalnym / Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”, Książnica Podlaska Biblioteka- Filia nr 8, Szkoły Podstawowe nr 43 i 49, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Niepaństwowa Szkoła Pedagogiczna, Komisariat III Policji oraz inne placówki oświatowe.
włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowawczym
3. Programie adaptacyjnym.
5. Rocznym planie pracy.

Priorytety na lata 2015/2019:

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.